EKO Jabłonna logo header

Jak przyłączyć się do sieci?

KROK 1

WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zamieszczony jest poniżej lub w siedzibie Przedsiębiorstwa na ul. Zegrzyńskiej 1 lok. 10 w Jabłonnie (wejście od ul. Modlińskiej). Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres: bok@ekojablonna.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo nie pobiera opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Warunki wydawane są w ciągu 21 dni i wysyłane listem poleconym.

KROK 2

Rozpoczęcie robót dla budowy PRZYŁĄCZY powinno zostać zgłoszone pisemnie przez Inwestora do Przedsiębiorstwa z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Druk zgłoszenia znajduje się poniżej.

Budowę PRZYŁĄCZY Inwestor realizuje zgodnie z wydanymi warunkami.

KROK 3

Nowo wybudowane PRZYŁĄCZA Przedsiębiorstwo odbiera przy otwartym wykopie w terenie celem dokonania odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Inwestor telefonicznie uzgadnia z Przedsiębiorstwem termin dokonania odbioru PRZYŁĄCZY.

Nadzór techniczny nad budową PRZYŁĄCZA wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony jest przez Przedsiębiorstwo zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.ekojablonna.pl w zakładce Do pobrania.

Z odbioru inspektor sporządza protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanego przyłącza, który stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

W tym samym czasie inspektor dokonuje oplombowania urządzeń pomiarowych/ wodomierzy. W przypadku montażu wodomierza głównego we własnym zakresie Inwestor lub Wykonawca powinien skontaktować się z Przedsiębiorstwem z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w celu wydania wodomierza/urządzenia pomiarowego (w przypadku opomiarowania własnego ujęcia wody urządzenie pomiarowe kupuje Odbiorca usług). Wydanie wodomierza/urządzenia pomiarowego zostanie potwierdzone protokołem.

KROK 4

Wpięcie do gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, do studni kanalizacyjnej połączeniowej na wyznaczonym kanale, należy dokonać przy obecności i pod nadzorem uprawnionego pracownika Przedsiębiorstwa.

KROK 5

Inwestor zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa (w Biurze Obsługi Klienta) pisemnego WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla danej nieruchomości. Druk dostępny poniżej lub w siedzibie Przedsiębiorstwa.

KROK 6

Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

KROK 7

W nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od daty protokolarnego odbioru przyłączy należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa uwierzytelnioną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przedstawiającą przebieg trasy przyłączy.

Skip to content